Menu

Press release


Viking Supply Ships ansöker om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm i samband med listbytet till Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen för Viking Supply Ships AB ("Bolaget" eller "Viking Supply Ships") har idag beslutat att ansöka om och lämnat in ansökan avseende avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Bolaget har även beslutat att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Den 21 september 2022 kommunicerade Bolaget att styrelsen i Viking Supply Ships anser att Nasdaq First North Growth Market är en mer passande handelsplats för Bolaget med hänsyn till Bolagets strategi och aktieägarbas. Styrelsen har idag beslutat att ansöka om och lämnat in ansökan avseende avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm samt har beslutat att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget anser att listbytet kommer att medföra lägre kostnader för efterlevnad av löpande skyldigheter till följd av lägre regulatoriska krav, vilket Bolaget bedömer kommer att gynna Bolagets fortsatta utveckling och lönsamhet. Noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market avses genomföras under det fjärde kvartalet 2022.

Rådgivare
Arctic Securities är rådgivare till Bolaget i samband med det planerade listbytet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är Bolagets legala rådgivare i samband med det planerade listbytet.

Contact information